Piloten

GRUPPE

Группа

Stabschwarm

Штабное звено группы

II./JG51Adelmann

...

...

...

4 STAFFEL

4-я эскадрилья

1 Schwarm

1-е звено 4-ой эскадрильи

II./JG51Castell

II./JG51Staiger

II./JG51Lenz

II./JG51Klinge

2 Schwarm

2-е звено 4-ой эскадрильи

...

...

...

...

3 Schwarm

3-е звено 5-ой эскадрильи

...

...

...

...

5 STAFFEL

5-я эскадрилья

1 Schwarm

1-е звено 5-ой эскадрильи

II./JG51Walther

II./JG51Hafner

...

...

2 Schwarm

2-е звено 5-ой эскадрильи

II./JG51Falkensammer

...

...

II./JG51Schultz

3 Schwarm

3-е звено 5-ой эскадрильи

...

...

...

...

6 STAFFEL

6-я эскадрилья

1 Schwarm

1-е звено 6-ой эскадрильи

II./JG51Grasser

II./JG51Wolfrum

II./JG51Gotz

II./JG51Neumann

2 Schwarm

2-е звено 6-ой эскадрильи

...

...

...

...

3 Schwarm

3-е звено 6-ой эскадрильи

...

...

...

...