Piloten

GRUPPE

Группа

Stabschwarm

Штабное звено группы

II./JG51Adelmann

II./JG51Wizard

II./JG51Walther

...

4 STAFFEL

4-я эскадрилья

1 Schwarm

1-е звено 4-ой эскадрильи

...

...

II./JG51Kazhen

II./JG51Grasser

2 Schwarm

2-е звено 4-ой эскадрильи

...

II./JG51Steinhoff

II./JG51Dietrich

...

3 Schwarm

3-е звено 4-ой эскадрильи

...

...

II./JG51Strelow

...

5 STAFFEL

5-я эскадрилья

1 Schwarm

1-е звено 5-ой эскадрильи

...

...

...

...

2 Schwarm

2-е звено 5-ой эскадрильи

...

II./JG51Schultz

...

II./JG51Wick

3 Schwarm

3-е звено 5-ой эскадрильи

...

...

...

II./JG51Lutzow

6 STAFFEL

6-я эскадрилья

1 Schwarm

1-е звено 6-ой эскадрильи

...

...

...

II./JG51Will

2 Schwarm

2-е звено 6-ой эскадрильи

...

...

...

II./JG51Krafft

3 Schwarm

3-е звено 6-ой эскадрильи

...

...

II./JG51Falkensammer

II./JG51Hafner